För hundra år sedan…

Vuonna 1917
Bild: Helsingfors stadsmuseum

Bekanta dig med ett plock ur statistiken från år 1917

December

År 2017 hade bara enstaka finländare fyllt hundra år. I dag finns det närapå 800 hundraåriga finländare, och av dem bor fler än 200 i Nyland. Ingen av Finlands hundraåringar är ändå född på självständighetsdagen 6.12.1917, utan de är alla födda före vårt lands självständighet.

November

För hundra år sedan var mindre än 2 procent av nylänningarna födda utomlands, i dag är de nästan 11 procent. Av de finländare som är födda utomlands bor 51 procent i Nyland. För hundra år sedan utgjorde finländarna som var födda utomlands 18 procent av den nyländska befolkningen och 12 procent av hela befolkningen. I landskapet bor i dag också 30 procent av landets totala befolkning.

Oktober

Av arbetplatserna inom industrin finns 22 procent i Nyland. Siffran var densamma även för hundra år sedan. År 1917 utgjorde industrin ändå en förhållandevis stor andel av alla jobb då endast 12 procent av landets befolkning bodde i Nyland. I dag är industrins andel av arbetsplatserna proportionellt sett liten eftersom den nyländska befolkningen i dag utgör 30 procent av alla finländare.

September

För hundra år sedan bodde 12 procent av hela landets befolkning i Nyland, och här fanns också 9 procent av alla landets kor. Numera utgör nylänningarna 30 procent av landets invånare och korna i Nyland 3 procent av alla kor. Det betyder att självförsörjningen inom mjölkproduktionen har minskat rejält på hundra år.

Augusti

För hundra år sedan var den förväntade livslängden för en flicka i Nyand 49 år och för en pojke 43 år. Den stora barndödligheten hade stor betydelse för den förväntade livslängden. För hundra år sedan kunde alltså en flicka som fyllt ett år förväntas bli 55 år gammal medan en pojke kunde förväntas bli 49 år. Den förväntade livslängden för en nyfödd flicka i Nyland är i dag 84 år och för en pojke 80 år.

Juli

För hundra år sedan var 99 procent av nylänningarna lutheraner. Lutheranernas andel är i dag 63 procent medan tre procent hör till något annat trossamfund. En tredjedel av nylänningarna hör inte till något trossamfund.

Juni

För hundra år sedan var 61 procent av nylänningarna finskspråkiga och 38 procent svenskspråkiga medan endast en procent talade ett främmande språk som modersmål. I dag har 81 procent finska som modersmål och 8 procent svenska medan 11 procent talar ett främmande språk.

Maj

Sammanlagt 58,9 procent av finländarna röstade i årets kommunalval. I Nylands valdistrikt uppgick deltagandet till 57,8 procent och i Helsingfors valdistrikt till 61,8 procent. Vid det självständiga Finlands första kommunalval 1918 låg valdeltagandet i hela landet på 24,5 procent. I kommunalvalet 1921 röstade 36,1 procent i hela landet och 47,3 procent i Nyland. Det aktivaste valdeltagandet i kommunalvalet hade vi år 1964, då 79,4 procent av alla finländare röster.

April

År 1917 föddes 8 600 barn i Nyland, av vilka 999 dog före sin första födelsedag. Det betyder att 116 barn dog per tusen levande födda. På 2000-talet ser siffrorna helt annorlunda ut: spädbarnsdödligheten har varit som lägst år 2014 med en siffra på 1,6.

Mars

År 1917 bodde det 364 000 personer på det område som i dag är Nylands landskap. I dag bor här 1,6 miljoner människor. För hundra år sedan utgjorde Nyland 12 procent av hela Finlands befolkning. I dag är andelen 30 procent. År 1917 var Helsingfors andel av Nylands befolkning 42 procent medan den i dag är aningen mindre, 39 procent. I och med att områden har införlivats med varandra är Helsingfors i dag större till sin areal än år 1917.

Februari

År 1917 fanns det fem städer i Nyland. I storleksordning var de Helsingfors, Hangö, Borgå, Lovisa och Ekenäs. Landskapet omfattade ungefär fyrtio landskommuner. En av dem var Pyhäjärvi, som i dag är en del av Högfors stad. I Nyland finns numera sammanlagt 26 kommuner, av vilka hälften, alltså 13 stycken är städer.

Januari

År 1917 var Finland indelat i åtta län, av vilka Nyland var ett. Vår östra granne var Viborgs län. Nylands län var till arealen aningen större än vad Nylands landskap är i dag. Till Nyland hörde för hundra år sedan även landskommunerna Anjala, Elimä, Itis och Jaala som i dag hör till Kymmenedalen samt Orimattila som numera hör till Päijänne-Tavastlands landskap.

Bekanta dig med den senaste statistiken om Nyland i Nylands förbunds databank (på finska)