Understöd för Finland 100 i Nyland

100 lumessa - Kuva Suomi 100, Katri Lehtola

Nylands förbund delar ut statsrådets kanslis understöd åt projekt som deltar i Finland 100-programmet. I understödet som anslås åt sökande ingår också Nylands förbunds egen finansiering.

Understöd kan sökas av en privatperson, grupp eller organisation. Understöd kan sökas fram till 31.1.2017. Ansökningstiden kan vid behov förlängas.

Den högsta enskilda summan som beviljas är 10 000 euro. Projekt som är regionalt betydande kan efter särskilt övervägande beviljas mer understöd. Åt privatpersoner beviljas understödet som ett stipendium.

> Ansökningsannons (pdf)

Ansökningsvillkor

 • Projektet ska vara godkänt till Finland 100-programmet. Närmare information om hur man ansluter sig till programmet finns på den nationella webbplatsen för Finland 100.
 • Projektet genomförs i Nyland, antingen helt och hållet eller som en del av ett större, till exempel ett riksomfattande projekt.
 • Understödet får inte tillsammans med andra offentliga bidrag överstiga den maximisumma på 200 000 euro som föreskrivs i EU:s och Finland lagstiftning.

Urvalsgrunder

Innehållet i Nylands regionala projekt bedöms enligt följande:

 • Hur syns den nyländska identiteten i projektet? Vilka nyländska särdrag beaktas och hur kommer de fram i projektet?
 • Är projektet verkningsfullt på regional nivå? Ge projektet upphov till bestående resultat, finns det kontinuitet? Ger projektet upphov till nya traditioner? Genomför projektet något nytt och innovativt?
 • Hur ökar projektet den nyländska sammanhållningen? Förenar projektet olika aktörer och specialgrupper, hur stor mottagargrupp riktar sig projektet till?

Ansökningarna utvärderas alltid med beaktande av det nyländska jubileumsprogrammet som helhet, så att projekten fördelar sig jämnt på området både vad gäller deras innehåll och var de ordnas.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Understödet kan inte täcka de totala kostnaderna för projektet. Understödet kan inte användas för upphandling av materiel och infrastruktur.

Inlämnande av ansökan

1. Försäkra dig om att ditt projekt har godkänts till Finland 100

2. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och lagstiftningen

3. Fyll i ansökningsblanketten på webben

 • Du får instruktioner för varje svar genom att föra pilen till det tomma svarsfältet.
 • Flytta vidare till följande fält med hjälp av tabulatorn eller musen.
 • Du kan spara en halvfärdig blankett på din dator och fortsätta fylla i den senare.

4. Spara ansökan och skicka den på förhand med e-post

 • Spara blanketten efter att du har fyllt i den och skicka den med e-post till adressen suomi100@uudenmaanliitto.fi. Det här påskyndar behandlingen av ansökningarna.

5. Skriv ut och skicka den undertecknade ansökan med bilagor till förbundet

 • per post till Nylands förbund, Registratur, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.
 • Skriv Finland 100 i Nyland i e-postmeddelandets rubrikfält eller på kuvertet.
 • Tillsammans med ansökan ska du alltid bifoga statsrådets kanslis e-postmeddelande om att ditt projekt har godkänts till Finland 100-programmet.

Ansökan om Finland 100-understöd i Nyland
Blanketten fungerar med programmet Adober Reader som du kan ladda ner gratis från webben. Kontrollera att du tar i bruk den senaste versionen. Alla webbläsare stöder inte användningen av blanketten. Internet Explorer fungerar säkrast.

 

Ytterligare upplysningar:

Virpi Martikainen
Regionkoordinatör i Nyland
tfn 050 4365 544

 

Bild: Finland 100 / Katri Lehtola