Resultatet

Halauksia - Kuva Suomi 100, Suvi-Tuuli Kankaanpää

Åtta nyländska Finland 100-projekt får understöd i mars

Den sista ansökningsomgången avslutades i slutet av januari, varefter åtta projekt beviljades understöd på sammanlagt 20 000 euro.

Understödet gick till följande projekt:

 • Från 0 till 100 med finlandssvensk barnmusik, Pro Culturae rf
 • Nuorten mykkäelokuva Väinämötär, Vihdin kuvataidekoulu
 • Popkalaset, Finlands Svenska Ungdomsförbund
 • Kino Iglun elokuvafestivaalit, Elokuvakerho Kino Iglu ry
 • Suomi 2017 – Arvorulettia?, Kalliolan kannatusyhdistys ry
 • Nuoret muslimit -näyttely, Helena Oikarinen-Jabal
 • Uusmaalaiset nuorten ruokaperinne, Pro Agria Södra Finland rf / Lantbruks- och hushållskvinnor
 • Lasten ja seniorien sarjakuvakirjeenvaihto, Suomen sarjakuvaseura ry

Projekten som får understöd valdes ut bland 187 sökande. Av de sökande deltog 47 stycken redan i den senaste ansökningsomgången. Den sammanlagda summan som söktes var 1,3 miljoner euro och projektens totala budget uppgick till 6,9 miljoner euro.

Under finansieringsomgången som pågick i nästan ett år lämnades totalt 255 ansökningar in till Nylands förbund. En del av dem deltog i fler än en ansökningsomgång. Totalt beviljades 150 800 euro i understöd. Summan fördelades på 23 projekt. Det kom ansökningar från alla nyländska kommuner, men de stora städerna hade som väntat flest sökande. De mest populära temana var konst och kultur.

I bedömningen av ansökningarna betonades hur väl projektet lyfter fram Nylands särdrag, vilken verkningsfullhet projektet har på regional nivå samt hur projektet stärker sammanhållningen. Projekten bedömdes också utgående från jubileumsårets program som helhet så att de fördelas jämnt på Nylands område, både vad gäller innehåll och position. Styrgruppen för Finland 100 i Nyland framställde förslag på vilka projekt som ska finansieras. Landskapsdirektören fattade beslut om finansieringen.

Sex stycken projekt fick Finland 100-bidrag i Nyland i november

Sex projekt har sammanlagt beviljats 50 000 euro i understöd för att förverkliga programmet till Finlands 100-års jubileum i Nyland. I ansökningsomgångens andra bedömningsfas deltog projekt som hade lämnat in sina ansökningar senast 15.9.2016.

Projekten som får bidrag är:

 • FinlandSelfie – Finland sett med ungdomars ögon idag och imorgon, en serie dansproduktioner, västra Nylands dansinstitut Hurja Piruetti.
 • Tarinakaraoke – tarinoita Itä-Uudeltamaalta itsenäisen Suomen eri vuosikymmeniltä, Askola kommunbibliotek
 • Kiitosjuhla rakentajasukupolville, Siskot ja Simot ry
 • Pikkuyrittäjien päivä, Ung företagsamhet rf
 • Uudenmaan Luontohelmet, Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
 • 100 tasa-arvotekoa – Uudenmaan liiton alue, Kvinnoorganisationernas centralförbund

Sammanlagt 94 ansökningar lämnades in för bedömning. Bland dem deltog 14 projekt redan i den tidigare ansökningsomgången. Två ansökningar överfördes till följande bedömningsfas.

Projekten sökte totalt 839 774 euro i understöd för Finland 100. Deras sammanlagda budget uppgick till 6 034 332 euro.

Styrgruppen för Finland 100 i Nyland framställde förslag på vilka projekt som ska få understöd. Landskapsdirektören fattade det slutliga beslutet om finansieringen.

Nio projekt fick understöd i juni

De första understöden för Finland 100 har beviljats i Nyland. Nio projekt fick understöd på sammanlagt 80 000 euro. Projekten är:

 • FinVillaGe – tekemisen perinne
 • Stop! Möt din historia!
 • Toisinajattelijat
 • Rum för kärlek
 • Yhteisötaideteos Sydänsyli
 • Suomi lentää
 • Pienten sankareiden aikamatka
 • Öppna byar Östnyland
 • MasemaKuvia Suomesta

Fram till 15 maj hade totalt 29 nyländska projekt sökt understöd. Den sammanlagda summan som söktes var ungefär 367 000 euro. Ansökningarna fördelade sig rätt så jämnt mellan olika delar av landskapet, och den klart största delen representerade konst- och kulturprojekt.

Styrgruppen för Finland 100 i Nyland utarbetade förslag på projekt som ska beviljas understöd. Landskapsdirektören fattade det slutliga beslutet om finansieringen. I Nyland delas totalt 150 000 euro ut.

Bekanta dig med bedömningskriterierna

 

Bild: Finland 100 / Suvi-Tuuli Kankaanpää